doc. Ing. Gabriel Wittenberger, PhD. – profil

Späť na pracovníkov

Narodil sa v Košiciach. Je absolventom Baníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v odbore „Technika a technológia ložiskovo-geologických prác“, ktorú ukončil v roku 1995. Do roku 2001 pracoval vo firme „Termostav-Mráz“ spol. s.r.o. ako projektant a stavbyvedúci hutníckych zariadení a v roku 1997 obhájil na Hutníckej fakulte postgraduálne štúdium v odbore „Žiaruvzdorné materiály“. Od roku 2001 pôsobí ako vysokoškolský pedagogický pracovník na Fakulte BERG vyučujúci odborné predmety z oblasti vŕtania ako sú hlbinné vŕtanie na ropu a zemný plyn, prieskumné vŕtanie, hydro a geotermálne vrty, projektovanie vrtov, vrtné mechanizmy, vrtné výplachy, tamponážne zmesi a čerpacie skúšky. V roku 2005 obhájil dizertačnú prácu v odbore „Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie“ z oblasti vŕtania a využívania geotermálnej energie. Od roku 2015 je držiteľom banského osvedčenia o odbornej spôsobilosti plniť funkciu vedúceho zamestnanca a vedúceho likvidácie prevádzkových havárií. Tématika vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti vychádza predovšetkým z pedagogického zamerania.

He was born in Košice. He graduated the Faculty of Mining at the Technical University in Košice at the Department „Technique and technology of deposit–geological works, which he finished in 1995. Until 2001 he worked in the company „Termostav-Mráz” spol. s.r.o. as a project engineer and building inspector of the metallurgy equipment and he defended undergraduate studies in the field „Heat-resistant materials“ at the Faculty of Metallurgy, in 1997. Since 2001 he has been working as an university teacher at the Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (Technical University Košice, Slovakia), teaching professional subjects from the field of drilling like a deep oil and gas wells drilling, exploration wells, hydro and geothermal wells, well design, drilling equipment, drilling muds, and well testing. In 2005 he defended his dissertation in the field „Mining mechanization, transport and deep–mined drilling“, regarding drilling and geothermal energy utilization. Since 2015 he is owner of certificate of proffesional competence in mining to do supervision and supervisor of disposal operations accidents. His themes of the science-research and publishing activity ensue primarily from the pedagogical focus.

ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn