Ing. Marina Sidorová, PhD. – profil

Späť na pracovníkov

Narodila sa v Kazachstane. Je absolventkou Moskovskej univerzity pre ropu a plyn, ktorú ukončila v roku 1988. Po ukončení štúdia pracovala ako geológ na ropných a plynových náleziskách v Kazachstane a Rusku. V roku 2004 obhájila dizertačnú prácu z oblasti vystrojovania sond pre ťažbu ropy a zemného plynu na Fakulte BERG TU v Košiciach. Od roku 2000 pôsobí ako vysokoškolský pedagogický pracovník na Fakulte BERG vyučujúci odborné predmety z oblasti ropnej geológiie vystrojovania vrtov a sond, karotážnych metód prieskumu, obnoviteľných zdrojov energie, dopravy a distribúcie plynu, technológii vŕtania na ropu a plyn, ropné inžinierstvo. Zároveň sa venuje domácej a zahraničnej publikačnej činnosti z uvedených oblastí

She was born in Kazakhstan. She was graduated from Moscow University of oil and gas in 1988. After graduation, she worked as a geologist in Kazakhstan´s and Russian oil and gas fields. In 2004 she defended her doctoral dissertation in the field of equipping wells for oil and gas extraction at Technical University of Košice – Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology. Since 2000, she worked as a university teaching staff aimed to teach vocational subjects of the petroleum geology, drilling and equipping wells, geophysical methods of exploration, renewable energy, transport and distribution of gas at Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology. She also deals with domestic and international publications in the same fields.

ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn