Ing. Iveta Janočková, PhD. - profil

Späť na pracovnikov

Narodila sa v Kráľovskom Chlmci. Je absolventkou Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v odbore „Baníctvo.“

Štúdium:

  • 2005 – 2008: študijný program „Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika“ (bc.)
  • 2008 – 2010: študijný program „Technológie baníctva a tunelárstva“ (Ing.)
  • 2010 – 2013: študijný program „Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie“ (PhD.)

Od roku 2014 pôsobí ako vysokoškolská pedagogická pracovníčka vo funkcii odborná asistentka na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Vyučuje odborné predmety z hasičskej oblasti, ako sú ochrana pred požiarom, základy požiarnictva, technické prostriedky činnosti Hasičského a záchranného zboru, projekt požiarnej ochrany, integrovaný záchranný systém a legislatíva ochrany pred požiarmi.

Od roku 2008 je držiteľkou certifikátov „Bezpečnostný technik“ a „Technik požiarnej ochrany“, od roku 2012 certifikátu „Osvedčenie o absolvovaní kurzu vysokoškolská pedagogika“. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť vychádza z pedagogického zamerania.

She was born in Kráľovský Chlmec. She graduated the Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology of Technical University in the field of „Mining.“

Study:

  • 2005 – 2008: study programme: “Rescue, Fire and Safety Technics” (bc.)
  • 2008 – 2010: study programme: “Technologies of Mining and Tunnelling” (Ing.)
  • 2010 – 2013: study programme: “Mineral Industry Exploration and Engineering Geotechnology” (PhD.)

 Since 2014 she has been working as a university teacher at the Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology at Technical University of Košice as an assistant. She is teaching professional subjects in the field of fire protection like basic fire brigades, fire resources of fire and rescue, project of fire protection, integrated rescue system and legislation in the field of fire protection.

Since 2008 she is certified as a „Safety technician“, „Technician of fire protection“ and since 2012 she has a „Certificate of Completion of Courses in University Education“. Scientific research and publishing activities are mainly based on the pedagogical orientation.

ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn