doc. Ing. Jozef Čech, Csc. – profil

Späť na pracovníkov

Pôsobí ako docent na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, na Ústave zemských zdrojov. Po maturite pracoval vo Východoslovenských železiarňach Košice na Odbore Technickej kontroly. Následne vyštudoval technicko-ekonomický odbor Systémové inžinierstvo na Vysokej škole technickej v Košiciach. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1990 a habilitačnú prácu obhájil v roku 1995, so zameraním na riešenie ekonomických problémov získavania a spracovania nerastných surovín pomocou počítačov. Počas pôsobenia na fakulte bol riešiteľom a spoluriešiteľom mnohých vedeckovýskumných úloh ako aj úloh na pomoc projekčnej a hospodárskej praxi. Absolvoval tiež niekoľko zahraničných pobytov vo výskumných ústavoch a na univerzitách. V pedagogickej činnosti sa zameriava na aplikáciu počítačov, operačnej analýzy a ekonomiky v oblasti získavania a spracovania surovín, životného prostredia a bezpečnosti. Stal sa garantom príslušných predmetov vo všetkých troch stupňoch univerzitného vzdelávania, vedúcim záverečných prác a školiteľom v rámci doktorandského štúdia. Je spolugarantom akreditovaných študijných programov, členom odborovej komisie pre obhajoby kvalifikačných prác a recenzentom v grantových agentúrach a v odborných periodikách. V rámci publikačnej činnosti je autorom knižnej monografie a desiatky článkov v domácich a zahraničných zborníkoch a časopisoch v rátane účastí na sympóziách. Za najvýznamnejšie úspechy považuje vydanie knižnej monografie v renomovanom vydavateľstve technickej literatúry ALFA Bratislava, aktívnu účasť na svetovom fóre Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry, organizovanom the Society for Mining, Metallurgy and Exploration v USA a článok v poprednom svetovom časopise Mining Industry, vydávanom The Institution of Mining and Metallurgy vo Veľkej Británii a Austrálii.

Currently associate professor at the Faculty of Mining, Ecology, Control and Geotechnology University of Technology in Košice, at the Institute of Earth Resources. After secondary school he worked at Východoslovenské železiarne Košice in the Division of Technical Control. Then studied the technical-economic discipline, Systems engineering, at Vysoká škola technická Košice. The postgraduate degree, candidate of science, acquired in 1990 and habilitation work defended in 1995, with focus on solving economic problems of mineral resources mining and processing by support of computers. During working at the faculty he was solver and cosolver of many scientific-research tasks as well as tasks of help for engineering and economic praxis. Also went through some foreign staying in research institutions and universities. Within pedagogical activity is focused on application of computers, operations research and economics in fields of mineral resources mining and processing, environment and safety. He became guaranty of respective subjects within all the three degree of university educations, leader of students final works and director of graduant studies. He is coguaranty of accredited study programs, member of scientific branch committee for defences of qualification thesis and referee in grant agencies and in professional periodicals. Within publication activity is author of book monograph and tens of papers in home and foreign proceedings and journals including participations in symposia. The most considerable achievements has deemed publication of book monograph in the renowned publisher of technical literature ALFA Bratislava, active participation at the worldwide forum Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry, organized by the Society for Mining, Metallurgy and Exploration in the USA, and paper in the foremost worldwide journal Mining Industry, issued by The Institution of Mining and Metallurgy in Great Britain and Australia.

ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn