prof. Ing. Viliam Bauer, Csc. – profil

Späť na pracovníkov

Na Fakulte BERG Technickej univerzity v Košiciach pôsobí nepretržite od roku 1982 – predtýmBanícka fakulta Vysokej školy technickej (VŠT). Od roku 2003 pôsobí na fakulte vo funkcii vysokoškolský profesor a celoslovensky garantuje študijný odbor 5.2.32. Baníctvo a tri študijné programy –  Baníctvo a geotechnika (Bc.), Technológie baníctva a tunelárstva (Ing.) a Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie (PhD.). Odborne sa venuje ťažbe nerastných surovín, dobývacím metódam a trhacím prácam s využitím energie výbuchu. Pracuje vo viacerých orgánoch Fakulty BERG – člen Vedeckej rady, predseda komisie pre štátne záverečné skúšky, tiež na VŠB TU Ostrava, na Hornicko-Geologickej fakulte, predseda Odborovej komisie pre doktorandské štúdium a predseda komisie pre obhajoby dizertačných prác. V rámci výskumnej činnosti sa venuje riešeniu úloh aplikovaného výskumu pre potreby ťažobných spoločností na Slovensku a projektom výskumu podporovaných agentúrou VEGA. Za celé obdobie pôsobenia na fakulte bol zodpovedným riešiteľom viacerých výskumných úloh (20) a výskumných grantov VEGA (7), pričom je autorom mnohých publikovaných výskumných prác doma a v zahraničí. Vykonával funkciu vedúceho katedry dobývania ložísk a geotechniky v dvoch funkčných obdobiach v rokoch 1997-2000 a v rokoch 2003-2007. Od roku 2005 je členom celosvetovej Spoločnosti baníckych profesorov (Society of Mining Professors). Aktívne pracuje v Slovenskej Baníckej Spoločnosti a je členom Prezídia Slovenskej spoločnosti pre vŕtacie a trhacie práce.

ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn