doc. Ing. Marian Šofranko, PhD. - profil

Späť na pracovníkov

Od r. 2015 vedúci oddelenia montánnych vied. Od roku 2003 pôsobí ako odborný asistent na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia v Technickej univerzite v Košiciach. Na tejto fakulte absolvoval inžinierske (2000) a doktorandské štúdium (2006) zamerané na baníctvo. Úspešne absolvoval (2003) medzinárodné vzdelávanie EGEC (Európsky geotechnicko enviromentálny kurz). V r. 2003 bol ocenený cenou dekana fakulty BERG. Medzi jeho pedagogické a výskumné zameranie patrí baníctvo, bezpečnosť baní, posudzovanie bezpečnostných rizík a prevecia závažných priemyselných havárií. Je riešiteľom niekoľkých výskumných a aplikačných projektov v tejto oblasti výskumu. Bol hlavným riešiteľom úspešne ukončeného výskumného grantu: „Výskum banského prostredia pre vytvorenie metodiky zavádzania moderných techník a technológií zvyšujúcich bezpečnosť prevádzky.“

Vykonáva funkciu podpredsedu akademického senátu fakulty BERG a je členom akademického senátu TU v Košiciach.

Je držiteľom osvedčení bezpečnostný technik (od r. 2005) a strelmajster pre povrchové dobývanie (od r. 2006). Člen Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce.

He is the head of the department of Montaneous Sciences. Since 2003, he has been working as Assistant Professor at the Faculty of Mining, Ecology, Process Control, and Geotechnologies at The Technical University of Kosice. At this faculty he received his MSc (2000) and PhD (2006) degrees in mining. He graduated (2004) in EGEC (European Geotechnical and Environmental Course). In 2003, he obtained the award of the Dean of the Faculty BERG. His pedagogical and research interests include Mining, Safety of mines, Safety risk assessment and Prevention of Major Industrial Accidents. He is the investigator of several research and application projects in this field of research. He was the principal investigator of the research grant (successfully completed): “Research of the mine environment for creation of a methodology for implementation of modern techniques, technologies for safety enhancing of operation.”

He is the deputy chairman of the Academic senate of faculty BERG TU in Kosice and a member of the Academic senate of The Technical University of Kosice.

He holds a certificate of safety technician (from y. 2005) and blaster licenses for open-pit mining (from y. 2006). Member of the Slovak association for blasting and drilling.

 

 

ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn